Dự án Thi công Vải Địa Kỹ Thuật
  • Tên dự án: Đo giãn dài vải địa kỹ thuật
  • Thời gian bắt đầu: 12.2017
  • Thời gian hoàn thành: 05.2018
  • Địa điểm dự án: Thành Phố HCM
  • Mô tả dự án: Dự án khu dân cư Nguyễn Sơn
Chi tiết dự án
Dự án đo lún bằng nhện từ, đo áp nước lỗ rỗng piezometer, đo áp lực đất bằng total pressure cell và đo giãn dài vải địa kỹ thuật. Thiết bị và kỹ thuật được cung cấp bởi GEO SCIENCE Việt Nam
Please contact for more detail information.