Dự án Hầm
  • Tên dự án: Dự án Quan trắc an toàn hầm Zhongliao
  • Thời gian bắt đầu:
  • Thời gian hoàn thành: Oct 2016
  • Địa điểm dự án: Zhongliao, Tainan, Taiwan
  • Mô tả dự án: Dự án quán trắc a toàn hầm zhongliiao
Chi tiết dự án
Cầu quốc lộ Tianliao No.3 và đường hầm  Zongliao được xây dựng vào năm 1996, và hoàn thành vào năm1999. Một mặt cắt kết cấu của cầu và hầm (ga A1. của cầu và cửa bắc cảu mặt cắt hầm, chịu biến dạng lớn dẫn đến phá hoại kết cấu.Chính phủ đã tiến hành một số biện pháp để bảo trì và nâng cấp. Tuy nhiên vẫn đề biến dạng kết cấu không được giải quyết hoàn toàn.