Dự án Đập
  • Tên dự án: Thủy Điện Bản Vẽ
  • Thời gian bắt đầu: 1/2020
  • Thời gian hoàn thành: 4/2020
  • Địa điểm dự án: Yên Na, Tương Dương, Nghệ An
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Hình ảnh dự án: