Dự án Đường
  • Tên dự án: Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng
  • Thời gian bắt đầu: 2023
  • Thời gian hoàn thành: nay
  • Địa điểm dự án: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị & hướng dẫn lắp đặt, báo cáo cho hạng mục quan trắc xử lý nền đất yếu: