Dự án Đường
  • Tên dự án: Gói CW4A đoạn tuyến Long Xuyên - Cần Thơ
  • Thời gian bắt đầu: 2022
  • Thời gian hoàn thành: nay
  • Địa điểm dự án: Long Xuyên, An Giang
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Quan trắc xử lý nền đất yếu:
+ Piezometer
+ Inclinometer
+ Ground water meter

Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết ''19 thg 11, 2022 16:31:33 Quốc lộ 80 Thới Thuận Thốt Nốt Cần Thơ''

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời