Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Hồ Chứa Nước Ngòi Giành
  • Thời gian bắt đầu: 2019
  • Thời gian hoàn thành: 2021
  • Địa điểm dự án: Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
  • Mô tả dự án: Dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1074/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4424/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017. Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành có tổng mức đầu tư 1.279 tỷ đồng
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị & kết nối hệ thống quan trắc thủ công, tự động cho Hồ chứa Ngòi Giành - Phú Thọ.

Một số hình ảnh thực tế công trường: