Dư án Nhà Máy Nhiệt Điện
  • Tên dự án: Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Áng 2
  • Thời gian bắt đầu: 2023
  • Thời gian hoàn thành: 2023
  • Địa điểm dự án:
  • Mô tả dự án: Quan trắc tuyến Đê chắn xỉ
Chi tiết dự án
Cung cấp lắp đặt thiết bị quan trắc:
+ Áp lực nước lỗ rỗng Piezometer
+ Mực nước ngầm
+ Lún sâu đa tầng extensometer
+ Bàn đo lún