Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Thủy điện Bản Nhùng
  • Thời gian bắt đầu: 2020
  • Thời gian hoàn thành: Nay
  • Địa điểm dự án: Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn
  • Mô tả dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc
Chi tiết dự án
Cung cấp thiết bị, tư vấn giải pháp, hướng dẫn lắp đặt thiết bị & kết nối hệ thống quan trắc thủ công, tự động cho Đập Thủy Điện Bản Nhùng - Lạng Sơn.

Hình ảnh dự án: