Dự án Đập, Thuỷ Điện
  • Tên dự án: Thủy điện Sơn La
  • Thời gian bắt đầu: 06-2022
  • Thời gian hoàn thành: 06-2022
  • Địa điểm dự án: Xã Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
  • Mô tả dự án: Cấu hình hệ thống quan trắc tự động, hướng dẫn đào tạo chuyển giao phần mềm LoggerNet và Vistadatavision (VDV).
Chi tiết dự án
HÌnh ảnh cấu hình hệ thống VDV: