Dư án Nhà Máy Nhiệt Điện
  • Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Duyên hải 3 Mở Rộng - Hệ thống đo lún thủy lực tự động
  • Thời gian bắt đầu: 2018
  • Thời gian hoàn thành: -
  • Địa điểm dự án: Nhà máy nhiệt điện Duyên hải 3 Mở Rộng, Xã Dân Thành, Thị xã Duyên hải, Tỉnh Trà Vinh
  • Mô tả dự án:
Chi tiết dự án
Dự án nhằm phục vụ quan trắc lún tự động của bãi chứa than Nhà máy nhiệt điện duyên hải 3 mở rộng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà vinh.
 
  • Chủ Đầu TưTổng công ty phát điện 1 (EVN 1)
  • Công ty TNHH Geo Science tư vấn giải pháp đồng thời cung cấp và hướng dẫn lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc lún thủy lực tự động.
Hình ảnh thực tế tại công trường: